Past Presidents of KISAR

2011-2014


Dr. Madhuri Patil

2014-2016


Late Dr. Bina Vasan